İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erdoğan S., Yıldırım D.C., Çevik E.İ. , "Regime-Dependent Effect of Crude Oil Price on BRICS Stock Markets ", EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, vol.54, pp.1706-1719, 2018 (Link)
Özcan B., Erdoğan S., " Are Turkey's tourism markets converging? Evidence from the two-step LM and three-step RALS-LM unit root tests,To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2015.1040741", CURRENT ISSUES IN TOURISM, pp.1-18, 2015 (Link)
Erdoğan S., Yildirim D.Ç., Tosuner Ö., "The Effect Of Gender Inequality In Education On Health: Evidence From Turkey", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.1860-1866, 2012
Erdoğan S., Bozkurt H., "Türkiye’De 1983-2003 Döneminde Enflasyon Ile Enflasyon Belirsizliği İlişkisi", İKTİSAT İŞLETME FİNANS, pp.62-71, 2004
Erdoğan S., "Fiyat İstikrarı Hedefi Açısından Merkez Bankası Güvenilirliğinin Önemi", İKTİSAT İŞLETME FİNANS, pp.57-70, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erdoğan S., Mercan D., Gedikli A., "An analysis on the housing price channel: The case of BRICT ", Journal of Economics Library, cilt.5, ss.358-70, 2018
Gedikli A., Erdoğan S., "Endonezya'da İSlami Fİnans ve İslami Bankacılık Uygulamaları", Journal of Knowledge Economy and Management , vol.13, pp.161-95, 2018
Yıldırım S., Bostancı S., Erdoğan S., "Environmental sustainability in local governments: Acase of Turkish municipalities", Journal of Geography and Regional Planning, vol.10, pp.330-339, 2017
Yıldırım D.C., Erdoğan S., Can H., "The effect of the TransAnatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) on industrial production in Turkey", International Journal of Energy Sector Management, vol.11, pp.404-415, 2017 (Link)
Erdoğan S., Canbay Ş. , "İktisadi Büyüme ve Araştırma Geliştirme Ar Ge Harcamaları İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme", Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.29-44, 2016
Erdoğan S., Yıldırım D.Ç., "The Relationship Between The Budget Deficit And Current Account Deficit In Turkey", Emerging Markets journal, vol.3, no.1, pp.80-86, 2014 (Link)
Yıldırım D.Ç., Erdoğan S., ""Parasal Aktarım Mekanizması Konut Fiyatları Kanalı Üzerine Ampirik Bir Analiz", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi:SBArD,, cilt.23, ss.19-32, 2014
Erdoğan S., Yıldırım D.Ç., "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış Ticaret – İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar,, cilt.50, no.1, ss.41-50, 2013
Erdoğan S., Çinko L., "Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerindeki Etkileri", Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.-, 2011
Erdoğan S., Yildirim D.Ç., Güneş H., "Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Makro Ekonomik Performans Üzerinde Etkili Midir?", MALİYE DERGİSİ, pp.103-118, 2010
Erdoğan S., Beşballi S., "Türkiye’De Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz", Doğuş Üniversitesi Dergisi, no.1, pp.28-41, 2010
Erdoğan S., Yildirim D.Ç., "Is There An Interest Rate Channel For Monetary Policy In Turkey", METU Studies in Development, pp.247-266, 2010
Erdoğan S., "Küreselleşme Sürecinin Sosyal Maliyetleri", MÜSİAD Çerçeve, cilt.17, ss.68-74, 2009
Erdoğan S., Yildirim D.Ç., "The Relation Between Education And Economic Growth In Turkey: An Econometric Investigation", The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol.4, no.2, pp.11-12, 2009
Erdoğan S., Bozkurt H., "Demokratik Rejimlerde Politik Parasal Konjonktür Hareketleri: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme ", Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.204-216, 2009
Erdoğan S., Yumuşak İ.G., "2000’Li Yıllarda Türk Tarımının Görünümü Üzerine Bir Değerlendirme", Stratejik Araştırmalar Dergisi, ss.5-16, 2009
Erdoğan S., Yildirim D.Ç., "Türkiye’De Faiz Kanalı Ile Parasal Aktarım Mekanizması", Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.4, no.2, ss.57-72, 2009
Erdoğan S., "Operasyonel Risk Algısına Yönelik Bir Çalışma", Bankacılar Dergisi, ss.48-57, 2009
Erdoğan S., Bozkurt H., "Türkiye’De Cari Açığın Belirleyicileri: Mgarch Modelleri Ile Bir İnceleme", Maliye Finans Yazıları, cilt.23, no.84, ss.135-172, 2009
Erdoğan S., Yildirim D.Ç., "Türkiye’De Döviz Kuru Kanalının İşleyişi: Var Modeli Ile Bir Analiz", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.95-108, 2008
Erdoğan S., Bozkurt H., "The Relation Between Life Expectancy And Economic Growth In Turkey: An Analyse With Ardl Model", The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol.3, no.1, pp.25 - 38, 2008
Erdoğan S., Bozkurt H., "The Relation Between Life Expectancy And Schooling Time In Turkey: An Analyse With Mvar Mode", The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol.4, no.2, pp.127-135, 2008
Erdoğan S., Bozkurt H., "Türkiye’De 1985-2004 Döneminde Enflasyon Belirsizliği - Büyüme İlişkisi", Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, ss.51-58, 2005
Erdoğan S., "Alternatif Para Politikası Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.34-54, 2005
Erdoğan S., "İktisat Politikası Uygulamaları Üzerindeki Etkileri Açısından Yeni Ekonomi”", Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, ss.38-48, 2004
Erdoğan S., "Enflasyon Hedeflemesi Başarılı Bir Para Politikası Stratejisi Mi?", Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, ss.20-34, 2004
Erdoğan S., "T.C.Merkez Bankası Yasası Şeffaflık Ve Hesap Verebilirlik Kriterlerine Uygun Mu?", Mevzuat Dergisi, cilt.78, 2004
Erdoğan S., "Elektronik Piyasalardaki Mal Ve Hizmetlerin Fiyat Ve Maliyet Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, ss.259-265, 2004
Erdoğan S., "Merkez Bankacılığında Bağımsızlık Kriterleri Ve 4651 Sayılı T.C.Merkez Bankası Yasası Üzerine Bir Değerlendirme", Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.40, ss.53-67, 2003
Erdoğan S., Cengiz V., "1990’Lı Yıllarda Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Borçları Ve Bazı Dış Borç Azaltma Teknikleri", Ekonomik Yaklaşım, cilt.14, no.44, ss.107-119, 2003
Erdoğan S., "Yeni Ekonominin Boyutları Ve Makro Ekonomik Etkileri", Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.40, ss.64-74, 2003
Erdoğan S., "Gümrük Birliği Sürecinde Türk Otomotiv Yan Sanayiinin Rekabet Gücü", Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.159-171, 1997
Erdoğan S., "Toplumsal Refahın Maksimizasyonu Açısından Dışsallıklar Ve Çevre Sorunları", Çevre Koruma Hizmetleri Dergisi, cilt.5, ss.49-55, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erdoğan S., Alpaslan B., Karacan R., "İnterest Rate Exchange Rate And Macroeconomic Performance", 13.bilgi ekonomi ve yönetim kongresi, MALTA, - , vol.1, no.1, pp.12- (Link)
Erdoğan S., "Küresel İslami Bir Finansal Enstrüman Olarak Sukuk:Malezya Deneyimi", Internatonal Congress of Islamic Economy Finance and Ethics (ISEFE), İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.xx-
Erdoğan S., Bostancı S., Yıldırım S., "Kamu Yapılarında Yeşil Setifikasyon Süreçleri: Strateji ve Uygulamaları", Internatonal Congress of Energy Economy and Security (ENSCON), İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2017, ss.xx-xx
Erdoğan S., Gedikli A., " Türkiye’xxde İslami Finansal Sistemin Gelişiminin Önündeki Engelle", Internatonal Congress of Islamic Economy Finance and Ethics (ISEFE), İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2017, ss.xx-xx
Erdoğan S., Gedikli A., C. M., "The Relationship Between Financial Development and Economic Growth: The Case of Gambia", 3rd International Finandebt Conference 2016 on Debt Crisis and Financial Stability, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Kasım 2016, pp.147-165
Erdoğan S., Gedikli A., Yıldırım D.Ç., "Kentlilik Bilinci ve Kentsel Dönüşüm: Kocaeli Örneği", 1st International Black Sea Business Administration Symposium, GİRESUN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.305-319
Yıldırım D.Ç., Erdoğan S., Çevik E.İ., " Petrol Fiyatları ile Sanayi Büyüme Endeksi Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneğ", Internatonal Congress of Energy Economy and Security (ENSCON), İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2016, pp.x-xx
Erdoğan S., Gedikli A., "Türkiye’de Yabancı İstihdamı Üzerine Bir Değerlendirme", International Congress of Management, Economy and Policy , İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.507-507
Erdoğan S., Gedikli A., "Effects of Financial Development on Macroeconomic Performance", 3rd International Finandebt Conference 2016 on Debt Crises and Financial Stability: Public Policies and Regulatory Responses Face to Risk-Taking - A European Perspective,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Kasım 2016, pp.26-26
Erdoğan S., Yıldırım D.Ç., Mercan D., " Türkiye de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Katılım Bankaları Örneğ", Internatonal Congress of Islamic Economy Finance and Ethics (ISEFE), İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2016, ss.xx-xx
Erdoğan S., Gedikli A., "Şehir Kimliği ve Sosyoekonomik Yapı Üzerine Bir Değerlendirme: Kırşehir Örneği", 12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Kasım 2014, pp.10-10
Erdoğan S., Yilmaz E., "Medical Tourism: An Assessment On Turkey", 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management; 11th International Conference of the ASIA Chapter of the AHRD & 2nd International Conference of the MENA Chapter of the AHRD, TÜRKIYE, 8-10 November 2012, pp.1045-1060
Erdoğan S., Yildirim D.Ç., "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış –Ticaret İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme", 8.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, BOSNA HERSEK, 23-25 Haziran 2011
Erdoğan S., Bozkurt H., "Türkiye’De İkiz Açık Geçerli Mi?", Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, SAKARYA, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2010
Aykaç M., Erdoğan S., Tosuner Ö., "Attacking Poverty And International Organization", International Symposium on Poverty Alleviation Strategies (Experiences and New Ideas), TÜRKIYE, 13th to 15th October 2010
Erdoğan S., Bozkurt H., "The Relation Between The Budget Deficit And Current Deficit In Turkey", European Peace Architecture: Integration, Cooperation and Engagement, ARNAVUTLUK, 23-25 July 2009
Erdoğan S., Yildirim D.Ç., "Turizmin İktisadi Kalkınmaya Katkısı Üzerine Bir Araştırma: Yalova İli Örneği", I. Dünden Bugüne Yalova Sempozyumu, YALOVA, TÜRKİYE, 29-30-31 Mayıs 2009
Erdoğan S., Yildirim D.Ç., Güneş H., "Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Makro Ekonomik Performans Üzerinde Etkili Midir?", EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics - Developments in Economic Theory, Modelling and Policy, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 2009
Erdoğan S., Bozkurt H., "Political Fiscal Cycle In Turkey: An Econometric Investigation", European Peace Architecture: Integration, Cooperation and Engagement, ARNAVUTLUK, 23-25 July 2009
Erdoğan S., Yildirim D.Ç., "Türkiye’De Eğitim İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme", 7.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, TÜRKIYE, 30 Ekim- 1 Kasım, 2009
Erdoğan S., Bozkurt H., "Dornbusch’Un Overshooting Modeli Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği", 7.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, TÜRKIYE, 30 Ekim- 1 Kasım, 2009
Erdoğan S., Bozkurt H., "Türkiye’De Yaşam Beklentisi – Eğitim Süresi İlişkisi: Mvar Modeli Ile Bir İnceleme", Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 28-30 Mayıs 2008
Erdoğan S., Bozkurt H., "Türkiye’De Yaşam Beklentisi Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ardl Modeli Ile Bir Analiz", 6.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, TÜRKIYE, 26-28 Aralık 2007
Erdoğan S., "Yaşam Beklentisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi", 5. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim KOngresi, TÜRKIYE, 3-4 Kasın 2006, vol.1, no.1
Erdoğan S., Büyükakin T., Büyükakin F., "Türk İktisatçıların Para Politikası Alanındaki Son Gelişmelere Ve Tcmb Politikalarına İlişkin Değerlendirmeleri", Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II, MUĞLA, TÜRKİYE, 24-26 Şubat 2005
Erdoğan S., Büyükbakin F., "Alternatif Para Politikası Stratejilerinin Etkililiği: Bir Karşılaştırma Klavuzu Denemesi", Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II, MUĞLA, TÜRKİYE, 24-26 Şubat
Erdoğan S., "Elektronik Piyasalardaki Mal Ve Hizmetlerin Fiyat Ve Maliyet Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", II. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, KOCAELİ, TÜRKİYE, 17-18 Mayıs 2003
Erdoğan S., "Makro Ekonomik Etkileri Açısından Yeni Ekonomi", I.Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, KOCAELİ, TÜRKİYE, 10-11 Mayıs 2002
Erdoğan S., "A General Assessment About Domestic Debt Policy Of Turkey", First International Joint Symposium on Business Administration: Challenges for Business Administrators in the New Millennium, TÜRKIYE, 1-3 June 2000
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özdemir S., Erdoğan S., Gedikli A. , "Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations", IGI Global, ABD, 2017
Erdoğan S., Gedikli A. , "The State of Qatar", in: Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, S.Özdemir, S.Erdoğan, A.Gedikli, Eds., IGI Global Publications , ABD, pp.212-253, 2017
Erdoğan S., Gedikli A., Ed., "TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ", Umuttepe Yayınevi, İSTANBUL, 2016
Erdoğan S., Gedikli A., Ed., "İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI", Umuttepe Yayınevi, İSTANBUL, 2016
Erdoğan S., Gedikli A., "Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımlar", Türkiye Ekonomisi’nin Dönüşümü, 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Erdoğan S, Gedikli A, Ed., Umuttepe, Kocaeli, ss.277-305, 2016
Gedikli A., Erdoğan S., "Katılım Bankacılığı: Türkiye ve Dünya Uygulaması", İslam Ekonomisi ve Finansı, Gedikli A, Erdoğan S, Ed., Umuttepe, Kocaeli, ss.195-248, 2016
Erdoğan S., Gedikli A., "Teorik ve Kavramsal Çerçeve", Kentlilik Bilinci, Seyfettin Erdoğan ve Ayfer Gedikli, Ed., Umuttepe Yayınevi, İstanbul, ss.13-120, 2016
Erdoğan S., Gedikli A., Ed., "Kentlilik Bilinci", Umuttepe Yayınevi, İSTANBUL, 2016
Yıldırım D.Ç., Erdoğan S., Gedikli A., "Fiscal Harmonization Or Fiscal Union In Eurozone?", in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Ö.Olgu, H.Dinçer and Ü.Hacıoğlu , Eds., United States of America:IGI Global, ABD, pp.94-104, 2015 (Link)
Erdoğan S., Gedikli A. , Ed., "İmar Hakkı Transferi Sistemi", İl Bank YAy., ANKARA, 2015
Erdoğan S., Gedikli A., Ed., "Kentsel Dönüşüm", İl Bank Yay., ANKARA, 2015
Erdoğan S., Gedikli A., Ed., "Kırsal Dönüşüm", İl Bank Yay., ANKARA, 2015
Erdoğan S., Gedikli A., "Kavramsal Çerçeve ve Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler", İmar Hakkı Transferi Sistemi, Seyfettin Erdoğan ve Ayfer Gedikli, Ed., İl Bank, Ankara, ss.6-42, 2015
Gedikli A. , Erdoğan S., Yıldırım D.Ç., "After Global Crisis, Is It Globalization Or Globalonelization?", in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Ö.Olgu, H.Dinçer and Ü.Hacıoğlu , Eds., United States of America:IGI Global, ABD, pp.287-307, 2015 (Link)
Erdoğan S., "Tarımsal Destekleme Politikaları", Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Destekleme Politikaları, Meriç Ertekin, Ed., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.xx-xx-, 2012
Erdoğan S., "Para Politikası Aktarım Kanalları", Umuttepe Yayınevi, KOCAELİ, 2011 (Link)
Erdoğan S., "Türkiye Ekonomisinde İktisadi Büyüme Performansı", 2000’li Yıllarda Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Politikalar, Erdal T.Karagöl, Ed., Meydan Yayınevi, İstanbul, ss.xxx-xxx-, 2011
Erdoğan S., "1986 Nobel İktisat Ödülü: James Buchanan, Vedat Cengiz Ile Birlikte", Nobelin İzinde İktisat Kuramının Gelişimi , Tahir Büyükakın, Ed., İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, ss.1645 - 1660-, 2010
Erdoğan S., "1995 Nobel İktisat Ödülü: R. E. Lucas’In İktisat Bilimine Katkıları", Nobelin İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Tahir Büyükakın, Ed., İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, ss.13005 - 1315-, 2010
Erdoğan S., Orhan O.Z., "İktisada Giriş", Palme Yayıncılık, ANKARA, 2010
Erdoğan S., "Sanayileşme Politikaları", Endüstri Sosyolojisi, Açık Öğretim Fakültesi, Ed., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.xxx-xxx-, 2010
Erdoğan S., "Genel Ekonomi", Umuttepe Yayınevi, KOCAELİ, 2009 (Link)
Erdoğan S., Orhan O.Z., "Para Politikası", Palme Yayıncılık, ANKARA, 2007
Erdoğan S., "Politik Konjonktür Hareketleri Teorisi Perspektifi Ile Siyaset – Ekonomi İlişkileri", Değişim Yayınevi, İSTANBUL, 2004
DİĞER YAYINLAR
Erdoğan S., Gedikli A., "Yiyecek İçecek Sektöründe Yabancı İstihdamı", Teknik Rapor, ss.115, 2016
Erdoğan S., "Hanehalkı Konut Talebi Araştırması", Teknik Rapor, ss.70, 2011
Erdoğan S., "Sosyal Doku Araştırması Raporu", Teknik Rapor, ss.120, 2011
Erdoğan S., "Dezavantajlı Grupların İstihdam Potansiyeli", Teknik Rapor, ss.120, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi