İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tandoğan M., "Küresel Rekabet Alanı Kızıldeniz'de Güç Savaşları", Türkiye Günlüğü, ss.25-34, 2018 (Link)
Tandoğan M., Yücel O.K., "Nil'in Paylaşılması Meselesi: Hidro-Diplomasi Bağlamında Mısır, Sudan ve Etiyopya Rekabeti", DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, pp.107-120, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Kavas A. , Tandoğan M., "Fransa’nın Yok Sayılan Kara Tarihinden Bir Kesit: 100. Yılında Unutulmuş Kub Kub Katliamı (15 Kasım 1917)[ A Period from ignored shame history of France: The Cut-Cut Massacre, which was forgotten in its 100th Anniversary (November 15, 1917)]", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), vol.II, pp.1-21, 2017 (Özet) (Abstract)
Tandoğan M., Bouacha O., "The Algerian Security Approach towards the Sahel region: Case of Mali", Türkiyat Mecmuası, vol.27, no.1, pp.305-325, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Tandoğan M., Umar M., "19. Yüzyılda Osmanlı-Bornu Münasebetleri (Borno-Ottoman Relations in the nineteenth century)", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), vol.I, pp.35-66, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Tandoğan M., "Somali, Türkiye ile Sil Baştan", Derin Ekonomi, ss.102-103, 2016 (Link)
Tandoğan M., "Konstrüktivizm (Sosyal İnşacılık) Kuramı Bağlamında Afrika Birliği", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), vol.4, pp.634-650, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Tandoğan M., "Kızıldeniz’in Stratejik Dehlek Adaları ve Osmanlı İdaresindeki Konumu", Avrasya Etüdleri, ss.259-285, 2011 (Link)
Tandoğan M., "Mısır’da İngiliz İşgali: Osmanlı’nın Diplomasi Savaşı (1882-1887)", İslam Araştırmaları Dergisi, ss.138-145, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tandoğan M., "Darfûr Sultanı Ali Dinar: Siyaset ve Mukavemet (1856-1916)", 18. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, pp.1013-1013
Tandoğan M., "Osmanlı Devleti'nin Unutulmuş Sınırları ve Tarihî Coğrafyası: Bir Mekân Tasavvuru Olarak Afrikâ-yi Osmânî", II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, ss.69-86 (Link) (Özet)
Tandoğan M., "Kuzey Afrika Sahillerinden Büyük Sahra Hinterlandına İslamlaşma Sürecinde Tevâriklerin Rolü", Uluslararası Afrika’da İslâmiyet –Dünü, Bugünü, Yarını– Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Nisan 2017, pp.207-227
Tandoğan M., "Türk Dünya Görüşünün Şâheseri Kutadgu Bilig’de Temsil Makamı ve Faziletsiz İnsan", Türk Dünya Görüşünün Şâh Eseri: Kutadgu Bilig Uluslararası Sempozyumu -Yûsuf Has Hâcib'in Doğumunun 1000. Yılı Hatırasına-, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.367-374 (Link)
Tandoğan M., "Osmanlı-Cezayir Tevârikleri Münasebetleri: Cânet Nahiyesinde Ezgar-Tevârik Kazasının Kurulması Meselesi", Uluslararası; Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, pp.1-15
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tandoğan M., Ozğan F., "Uganda'nın Bağımsızlığından Günümüze Tanrı'nın Direniş Ordusu: Küresel Aktörler ve Vekâlet Savaşları", Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika, Kavas A., Tandoğan M., Ed., Alelmas Yayıncılık, İSTANBUL, ss.357-402, 2018 (Link)
Tandoğan M., "1960 Sonrası Küba-Afrika İlişkileri", Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika, Kavas A., Tandoğan M., Ed., Alelmas Yayıncılık, İSTANBUL, ss.37-73, 2018 (Link)
Tandoğan M., "Büyük Sahra'da Son Osmanlı Tebaası Tevârikler", Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2018 (Link) (Özet)
Kavas A. , Tandoğan M., Ed., "Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika", Alelmas Yayıncılık, İSTANBUL, 2018 (Link)
Taş A.E., Tandoğan M., "Trablusgarp-Osmanlı'nın Son Suğûr-i İslâmiyesi-,[Yazarlar: Mehmed Nuri&Mahmud Naci], Prof.Dr. Ahmet Kavas (Ed.)", Çeviri, Alelmas Yayıncılık, İSTANBUL, 2018 (Link) (Özet)
Kavas A. , Tandoğan M., Yilmaz M.S., Eds., "Islam in Africa - Past, Present and the Future- (Afrika'da İslâmiyet -Dünü, Bugünü, Yarını)", Ensar Neşriyat, İstanbul, 2017
Tandoğan M., "Kuzey Afrika Sahillerinden Büyük Sahra Hinterlandına İslamlaşma Sürecinde Tevâriklerin Rolü", in: Islam in Africa -Past, Present and the Future (Afrika'da İslâmiyet -Dünü, Bugünü, Yarını-), Kavas A., Tandoğan M., Yılmaz M.S., Eds., Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.207-232, 2017
Tandoğan M., "İhtilalin Gölgesindeki Soykırım Vendée Savaşı Markiz De La Rochejaquelein'in Hatırâtı", Çeviri, Ed. Ahmet Kavas, Kitabevi, İSTANBUL, 2016
Tandoğan M., Özkan A. , Taş A.E., "Sudan Seyâhatnâmesi", Ed. Prof. Dr. Ahmet Kavas, Kitabevi, İSTANBUL, 2016
Tandoğan M., Özkan A., "Kuzey Tevârikleri Şeyh-i Ekberi Ahitağıl’ın İkinci Abdülhamid’e Ulaşan İmdat Çığlığı", Afrika’nın Asil Göçerleri: Tuaregler, Kurşun Z., Ed., Taş Mektep Yayınları, İstanbul, ss.109-136, 2015 (Link)
Tandoğan M., "Canet Meselesine Dair [Câmi Bey, Sebîlürreşâd (Sırât-ı Müstakîm)]", Afrika’nın Asil Göçerleri: Tuaregler, Kurşun Z., Ed., Taş Mektep Yayınları, İstanbul, ss.201-211, 2015
Tandoğan M., "Sessiz Dokunuşlar - Contact Silencieux", Ertürkler A. - Küçükler H., Eds., TİKA Yayınları, İSTANBUL, 2015
Kurşun Z. , Tandoğan M., Ed., "Les relations turco-tchadiennes: La politique ottomane en Afrique centrale (el-‘Alâkâtü’t-Türkiyye - et-Teşâdiyye: Siyâsetü’l-Osmâniyyîn fî vasati Afrîkyâ), [Yazar: Ahmet Kavas]", TİKA Yayınları, İSTANBUL, 2014
Kavas A. , Yılmaz M.S., Tandoğan M., "Tarihte ve Günümüzde Selefilik", Ensar Neşriyat, İSTANBUL, 2014 (Link)
Taş A.E., Tandoğan M., Özkan A., "Tarih-i İbn Galbun & Trablusgarp Tarihi, [Yazarlar: Nehicüddin Efendi / Hasan Sâfî], Ed. Ahmet Kavas", Çeviri, Ege Matbaacılık, İSTANBUL, 2013 (Link)
Kavas A. , Tandoğan M., Ülker M.B., "Osmanlı’dan Günümüze Afrika Bibliyografyası (Africa Bibliography/Bibliographie de l’Afrique)", Taş Mektep Yayınları, İSTANBUL, 2013 (Link)
Tandoğan M., "Afrika'da Sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti", Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2013 (Link)
Tandoğan M., "The Ottoman Involvement in Ethiopia During The Mid-Fifteenth Century (Habeş Eyaleti [5 Temmuz 1555])", Afrika’da Osmanlı Asırları: Siyah İnci Beyaz Lale [Black Pearl White Tulip, History of Ottoman Africa], ., Ed., Kenz Yayınları, İstanbul, ss.77-111, 2013
DİĞER YAYINLAR
Tandoğan M., "Türkiye, Yükselen Afrika’da Şahlandı", Teknik Rapor, ss.1-4, 2018 (Link)
Tandoğan M., "Burundi’de Siyasi ve Ekonomik Durum", Teknik Rapor, ss.1-5, 2018 (Link)
Tandoğan M., "Libya’da Arap Baharı’nın Kışa Dönmesi ve Türkiye’nin Diplomatik Hamleleri", Teknik Rapor, ss.1-5, 2018 (Link)
Tandoğan M., "Çin’in “Borç Diplomasisi” ve Afrika", Teknik Rapor, ss.1-5, 2018 (Link)
Tandoğan M., "Dünya Siyasetinde Afrika ve Kıtanın Geleceği", Teknik Rapor, ss.1-6, 2018 (Link)
Tandoğan M., "Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması Üzerine Bazı Mülahazalar", Teknik Rapor, ss.1-5, 2018 (Link)
Tandoğan M., "Halâyib Üçgeni Meselesi ve Sudan-Mısır İlişkileri", Teknik Rapor, ss.1-6, 2018 (Link)
Tandoğan M., "Afrika’da Suyun Gücü ve Hidro-Diplomasi", Teknik Rapor, ss.1-4, 2017 (Link)
Tandoğan M., "Trablusgarp’ta Osmanlı-Amerika Rekabeti: “False American Heroism”", Teknik Rapor, ss.1-7, 2017 (Link)
Tandoğan M., "“Afrika Rönesansı” Mümkün Mü?", Teknik Rapor, ss.1-4, 2017 (Link)
Tandoğan M., "Doğu Afrika’nın Parlayan Yüzü: Kenya", Teknik Rapor, ss.1-5, 2017 (Link)
Tandoğan M., "Somali’de Şiddetli Patlama: Afrika’nın Sessiz Gücü Türkiye’ye Mesaj Mı Veriliyor?", Teknik Rapor, ss.1-5, 2017 (Link)
Tandoğan M., "Yeni Nesil Fransız Macron için Redd-i Miras Mümkün Mü?", Teknik Rapor, ss.1-4, 2017 (Link)
Tandoğan M., "Eritre ve Cibuti Arasındaki Sınır Anlaşmazlığı: Tarihî Arka Plan ve Çatışma Süreci", Teknik Rapor, ss.1-5, 2017 (Link)
Tandoğan M., "Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Afrika’yla İlk Teması ve Trablusgarp’ta Osmanlı-Amerika Rekabeti", Teknik Rapor, ss.1-5, 2017 (Link)
Tandoğan M., "Eş-Şebâb Örgütü’nün Anatomisi", Teknik Rapor, ss.1-4, 2016 (Link)
Tandoğan M., "Libya’da Amazigler ve Siyaset", Teknik Rapor, ss.1-40, 2016 (Link)
Tandoğan M., "Nijerya ve Nijer’in Devlet Sistemlerinin Otoriterleşmesinde Askerî Darbelerin Etkisi", Teknik Rapor, ss.1-25, 2016 (Link)
Tandoğan M., "Boko Haram ve Nijerya’da Şiddet Ortamı", Teknik Rapor, ss.1-4, 2015 (Link)
Tandoğan M., "Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı’nın Ardından", Teknik Rapor, ss.1-4, 2015 (Link)
Tandoğan M., "Afrika Açılımının Stratejik Paradigmaları", Teknik Rapor, ss.1-4, 2014 (Link)
Tandoğan M., "Afrika’da Çok Uluslu Şirketlerin Enerji Rekabeti", Teknik Rapor, ss.1-3, 2014 (Link)
Tandoğan M., "Mali Tuaregleri ve Dünya Kamuoyu", Teknik Rapor, ss.1-4, 2014 (Link)
Tandoğan M., "Tevâriklerin [Tuareglerin] Stratejik Konumları", Teknik Rapor, ss.1-2, 2014 (Link)
Tandoğan M., "Afrika’da Bağımsızlık Hareketleri ve Tuaregler", Teknik Rapor, ss.1-6, 2014 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi