İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güleç İ., "The story of Castle of Blood and Cevahirzade's story of Castle of Blood written in verse | Kan Kalesi Hikâyeleri ve Cevahirzade'nin Manzum Kan Kalesi Hikayesi", TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, vol.65, pp.251-270, 2013 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güleç İ., Doğan Averbek G., "Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi", Dil ve Edebiyat Araştırmaları, pp.247-264, 2018 (Link)
Güleç İ., "Sâdık Vicdânî’nın Bilinmeyen Bir Eseri: Hurûfîlik ve Bektâşilik Ne İdiler ve Nasıl Kaynaştılar", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, pp.11-34, 2018 (Link)
Güleç İ., "Hz. Peygamber'in Müslüman Olmayan Şairlere Karşı Tutumu", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.245-268, 2018 (Link)
Güleç İ., "Bulgaristan’daki Türbelerin Güncel Durumu Üzerine Bir Değerlendirme", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, pp.106-121, 2018 (Link)
Güleç İ., ""Klasik Türk Şiirinde İbn Sina Ve Hekimliği". 3 (2017): 76-87.", Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, cilt.3, ss.76-87-20322, 2017 (Link) (Özet)
Güleç İ., "Zindanda mıyız, yoksa Mağarada mı? Mevlana’nın Zindanı ile Eflatun’un Mağarasını Karşılaştırma Denemesi", Sufi Araştırmaları/Sufi Studies, cilt.VI, ss.1-13, 2015 (Link)
Güleç İ., "¨Mesnevî-i Şerîf’in Üçüncü Beytine Farklı Bir Şerh Denemesi¨ 24/2 (2014), ss. 59-71.", İÜ Türkiyat Mecmuası, cilt.24, ss.59-71, 2014 (Link)
Güleç İ., "İslam’da Şiir ve Şair Algısına Dair Kimi Tespitler", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.1-22, 2014
Güleç İ., "¨Nami’nin İki Gazeline Göre Eski Şiir (Vadi-i Köhne) ile Yeni Şiir (Vadi-i Taze) Arasındaki Farklar¨. 11/20 (Bahar 2014), s. 63-84.", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.63-84, 2014 (Link)
Güleç İ., "Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?", İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, cilt.16, ss.135-142, 2013
Güleç İ., "Kaside-i Masnua ile Bediiyye Aynı Şey midir?¨", İstanbul Üniversitesi Türki Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.48, ss.63-70, 2013 (Link)
Güleç İ., Aslan Y.G. , "Af Kanunu ile Lisanüstü Eğitime Yeniden Başlayan Öğrencilerin Deneyimlerinin İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi JRET, cilt.2, ss.270-276, 2013 (Link)
Güleç İ., İnce B., "¨Türkçe Öğrenen Yabancıların Günlük Yaşama İlişkin Kültürel Algıları Üzerine Bir Araştırma¨", SUJE, cilt.3, ss.95-106, 2013 (Link)
Güleç İ., Çelik S., Demirhan B., "¨Yaşamboyu Öğrenme Nedir? Anlamı ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme¨ 3/2 ", SUJE, cilt.3, ss.74-91, 2012 (Link)
Güleç İ., "İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri Örneği", Sakarya University Journal of Education, cilt.3, ss.74-91, 2012
Güleç İ., Aslan Y.G. , "Af kanunu ile lisansüstü eğitime yeniden başlayan öğrencilerin deneyimlerinin incelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), no.4, ss.270-276, 2012 (Link)
Güleç İ., "Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Nasıl Şerh Edilmeli?", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.42, ss.83-112, 2010 (Link)
Güleç İ., "“Dağılmış İncileri Toplamaya Yardım Etmek: Şerh Tasnifi Meselesine Küçük Bir Katkı”", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.4, ss.213-230, 2009 (Link)
Güleç İ., "Hallac’ın Bilinmeyen Bir Menkıbesi mi, Yahut Tarak-nâme mi?”, 18 (Bahar 2008), s. 109–122.", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, cilt.18, ss.109-122, 2008
Güleç İ., "Osmanlı Müellifleri’nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri", İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri,, cilt.25, ss.69-83, 2008
Güleç İ., "Türkiye Üniversiteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Divan Tahlili Üzerine Yapılan Çalışmalar 1-27.", The Journal of Turkish Studies: Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Şinasi Tekin: Şinasi Tekin Hatıra Sayısı II, vol.XXXI, no.2, pp.1-27, 2007
Güleç İ., "R. A. Nicholson’un Mesnevî tercüme ve şerhi üzerine", Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.20, ss.227-240, 2006 (Link)
Güleç İ., "Mevlana’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler 22", İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, cilt.22, ss.135-154, 2006
Güleç İ., "Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri", Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, vol.XXIV, pp.159-179, 2004
Güleç İ., "Prof. Dr. H. Nejat Göyünç Bibliyografyası", Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan–1, vol.XXII, pp.33-40, 2003
Güleç İ., "Türk Edebiyatında Mesnevî Tercüme ve Şerhleri", Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol.XXVII, pp.161-176, 2003
Güleç İ., "“Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?” 16 (Güz 2003), s. 135–142.", İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri,, cilt.16, ss.135-142, 2003
Güleç İ., "Gelibolulu Musluhiddin Sürûri, Hayatı, Kişiliği, Eserleri Ve Bahrü’L-Maârif Isimli Eseri", Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, vol.XXI, no.21, pp.211-236, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güleç İ., "Üç Asırda Ne Değişti? 17. ve 20. Asırlarda Yapılan Mesnevi Şerhlerini Karşılaştırma Denemesi", Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları II: Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.80-
Güleç İ., "“Kutup Osman Efendi’ye ait olduğu söylenen divan üzerine”", Kutup Osman Sempozyumu, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 21 Ekim 2018 - 22 Mayıs 2019, cilt.1, ss.165-175
Güleç İ., "Abdurrahim Fedai'nin Hafız Divanı'nın İlk Beytine Yaptığı Şerhin Kendisinden Öncekilerden Farkı", Uluslararası Melamilik ve Seyyid Muhammed Nuru'l-Arabi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-3 Mayıs 2015, pp.189-202
Güleç İ., "İki Dillilere Öğretmen Yetiştirme Modelleri", II. Avrupalı Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı, Gent, BELÇIKA, 24-24 Nisan 2015, pp.110-114
Güleç İ., "Çocuklar için hazırlanan Mesnevi hikayeleri üzerine", Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2014, ss.251-258
Güleç İ., "¨İslam’da Şiir ve Şair Algısına Dair Kimi Tespitler", VI. Dini Yayınlar Kongresi İslam, Sanat ve Estetik 1 Aralık 2013 İstanbul), İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Kasım - 1 Aralık 2014, ss.259-274
Güleç İ., "Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Okutulan Eski Türk Edebiyatı Derslerinin Muhtevası Üzerine", Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı, SİVAS, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, cilt.1, ss.127-134
Güleç İ., Aslan Y.G. , "Af Kanunu ile Lisansüstü Eğitime Yeniden Başlayan Öğrencilerin Deneyimlerinin İncelenmesi", 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies, WCEIS, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, pp.31-31 (Link)
Güleç İ., "Aşık Çelebi’nin Meşâşirü’ş-Şuarâ’sında Kurmacanın Yeri ve İşlevi", VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2013, pp.209-224
Güleç İ., Akgün Ö.E. , Topal M., "¨Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri", VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu , SAKARYA, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2013, ss.134-141 (Link)
Güleç İ., "Welcoming to Spring with Poetry: Nevruziyyes", Anneversaries, Feasts and Celebrations in the Altaic World Proceedings of the 54th Annual Metng of the Permanent International Altaistic Conference, Indiana, ABD, 10-15 Temmuz 2011, pp.93-106
Akgün Ö.E. , Güleç İ., Bayrakçı M., "Lisansüstü Derslerin Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini Karşılama Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Örneği", Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar 2 , İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2011, pp.897-904
Güleç İ., "İslami Türk Edebiyatı İsmi Üzerine Bir Değerlendirme", 1. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, 29-30 Nisan 2011, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2011, ss.25-32
Güleç İ., "“Necati Bey Divanı’nda Toplumsal Eleştiri Var mı?", 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu “Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Beğ Anısına”, KOCAELİ, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2009, ss.314-318
Güleç İ., Demir N., "Türkçe Ders Kitaplarına Halk Edebiyatı Metinleri İçin Bir Kaynak: İhsan Hınçer’in Folklor Araştırmaları Dergisi’ndeki (184-366. Sayılar) Masallar", Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, (II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2009, pp.272-284
Güleç İ., "Her vâdide inşâd-ı şi‘re muktedîr idi: Bursalı Mehmet Tahir’in Şâir ve Şiir Değerlendirmesi", I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Nisan 2007, pp.301-314
Güleç İ., "Tekke Edebiyatı mı, Tasavvuf Edebiyatı mı?", Uluslararası Türklük Bilimi Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2007, pp.205-218
Güleç İ., "Klasiklerin şerhi klasik olur mu? Mesnevi örneği", Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2007, pp.329-338
Güleç İ., "Mesnevi’den Seçilen Beyitlere Beş Beyit İlavesiyle Yapılan Şerhler", Uluslararası Mevlana Sempozyum Bildirileri , KONYA, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2007, pp.473-484
Güleç İ., "Cataloguing the Manuscripts in the Library of Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü", Man and Nature in the Altaic World Proceedings of the 49th Permanent International Altaistic Conferance , Berlin, ALMANYA, 30 Temmuz - 4 Ağustos 2006, pp.146-151
Güleç İ., "Rofer Finch ve İngilizceye tercüme ettiği Türkçe şiirler", II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 7-8 Eylül 2006, pp.356-369
Güleç İ., "The influence of the classics on cultural relations", Kinship in The Altaic World Proceedings of the 48th Permanent International Altaistic Conference, Moskova, RUSYA, 10-15 Temmuz 2005, pp.173-180
Güleç İ., "Mutasavvıf şairlere göre zindan kavramı", Zindanlar ve Mahkumlar, Hapishaneler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2003, ss.181-190
Güleç İ., "Osman Turgut Pamirli’nin Folklor İsimli Eseri", Giresun Kültür Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 1998, ss.247-250
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güleç İ., Doğan Averbek G., Şafak T., "Gönül Erlerinin Vasıfları: Emirî'nin Sıfâtü'l-Âşıkîn Tercümesi", Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2019
Güleç İ., "Şiir, Şair ve Peygamber’e Dair", Ötüken, İSTANBUL, 2018 (Link)
Güleç İ., "Mesnevi'den Hayvan Hikayeleri", Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, KUZEY KIBRIS T.C., 2017 (Link)
Güleç İ., Şahin H., Ed., "Kıbrıs'ın Fethi ve Hala Sultan", Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, İSTANBUL, 2017 (Link)
Güleç İ., Güler Ö.S., "Bir Demet Reyhan Ümmü Haram'ın (Hala Sultan'ın) Hal Tercümesi", Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, İSTANBUL, 2017 (Link)
Güleç İ., Eds., "1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language", Peter Lang, Frankfurt, 2016 (Link)
Güleç İ., "Dem be dem demlen bu demden.", Pati Yayınları, İSTANBUL, 2016
Güleç İ., "Sadık Vicdani Hurufilik ve Bektaşilik, Ne İdiler ve Nasıl Kaynaştılar? ", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2016 (Link) (Özet)
Güleç İ., "Kıbrıs'ın Manevi Mimarları", Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, İSTANBUL, 2016 (Link)
Güleç İ., "Ben Kaç Kişiyim", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2015 (Link)
Güleç İ., "Anonim Halk Edebiyatı", Kitabevi, İSTANBUL, 2015 (Link)
Güleç İ., "Ortaçağ’da Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi", Denizler Kitabevi, İSTANBUL, 2015 (Link)
Güleç İ., "Metinlerle Eğitim Tarihi,", Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İSTANBUL, 2015 (Link)
Güleç İ., "Bir Yunus Emre Şarihi Olarak İsmail Hakkı Bursevi ve Şerhleri", Yunus Emre Kitabı, Yılmaz E. Tuna F. Yorulmaz H. , Ed., Değisim Yayınları, Sakarya, ss.139-148, 2014 (Link)
Güleç İ., "Süruri’nin Kaside-i Masnuası yahut Şehzade Mustafa Medhiyesi", Kitabevi, İSTANBUL, 2013 (Link)
Güleç İ., "Nasreddin Hoca'nın Biri Bir Gün: Nasreddin Hoca Fıkralarının Tasavvufi Yorumu", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2012 (Link)
Güleç İ., "Hz. Ali'nin Kan Kalesi Hikayesi", Pan Yayıncılık, İSTANBUL, 2011 (Link)
Güleç İ., "Abdurrahim Fedayi ve Rısale-i Iydıyye’si¨", in: Balkan Studies II History&Literature, Ekinci D., Eds., Ciril Metedhiy Universtiy, Üsküp, pp.45-53, 2011
Güleç İ., "Mesnevi Üzerine Araştırmalar", H Yayınları, İSTANBUL, 2010 (Link)
Güleç İ., "Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve Şerhleri", Pan Yayıncılık, İSTANBUL, 2008 (Link)
Güleç İ., Zeren M., "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi Yazma Eserler Katalogu", İstanbul Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, 2007
Güleç İ., "Kağıt ve Kağıtçılık", Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, Tiryaki Y vd, Ed., Türk Kültürüne Hizmet Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.60-79, 2007
Güleç İ., "Osmanlı Devletinde Matbaacılık", Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, Tiryaki Y vd, Ed., Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, ss.80-111, 2007
Güleç İ., "Mesnevi'de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir Aziz Pavlus mudur?”", in: Essays in Momery of Hazel E. Heughan, Erünsal I. E., Ferrard C. Kandur H. İcimsoy A. O. Çiçek N., Eds., Hazel E. Heughan Educational Trust, Edinburgh, pp.113-134, 2007
Güleç İ., "Osmanlılarda Basın", Türk Dünyası Kültür Atlası: A Cultural Atlas of The Turkish World VI, Tiryaki Y vd, Ed., Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, ss.112-131, 2007
Güleç İ., "Annemden Duyduklarım Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri", Pan Yayıncılık, İSTANBUL, 2006 (Link)
Güleç İ., "Mesnevi Şerhi Ruhü'l-Mesnevi", İnsan Yayınları, İSTANBUL, 2004 (Link)
Güleç İ., "Divan-ı Hamdi", Pan Yayıncılık, İSTANBUL, 2004 (Link)
Güleç İ., "Yar Elinden Gelen Bade Aşık Yusuf Kemter'in Nutukları", Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, İSTANBUL, 2001
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Güleç İ., "Türkiyat Mecmuası", TDV İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.41, ss.561-562, 2012 (Link)
Güleç İ., "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü", TDV İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.41, ss.560-561, 2012 (Link)
Güleç İ., "Süruri", TDV İslam Ansiklopedisi 38,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.38, ss.170-172, 2010 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Güleç İ., "Sürgün Bir Şeyhe Armağan Atpazari Kutup Osman Efendi. ", Diger, ss.222, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi