İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Atıksu Ters Osmoz Tesislerinde Oluşan Konsantratın Arıtımı ve Su Geri Kazanım Oranının Yükseltilmesi", BAP Diğer, F-GAP-2017-988, Yönetici, Devam Ediyor
"Tekstil Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtımı Ve Su Geri Kazanımı", TÜBITAK Projesi, 113Y336, Yönetici, Devam Ediyor
"Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtımı ve Su Geri Kazanımı Amacıyla Anaerobik/Aerobik Membran Biyoreaktör ve Nanofiltrasyon Prosesi Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 32842, Danışman, Devam Ediyor
"Evsel Atıksu Arıtımı Amacıyla Anoksik/Aerobik ve Anaerobik Membran Biyoreaktör Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 26732, Danışman, Devam Ediyor
"Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon Performansının Membran Biyoreaktörlerde İncelenmesi ", BAP Diğer, FUY-2013-285, Yönetici, 2014
"Kükürt-Bazlı Ototrofik Denitrifikasyon Prosesiyle Nitrifiye Edilmiş Atıksulardan Azot Giderimi Ve Prosesin Paket Arıtma Sistemlerinde Kullanımına Yönelik Teknolojinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 15162, Danışman, 2013
"Sülfat İndirgeyen Bakterilerle Asidik Maden Sızıntı Sularından Arsenik Gideriminin UASB Reaktörde Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2012-174 , Yönetici, 2013
"İçme Sularından Eş Zamanlı Olarak Nitrat Ve Cr(VI) Giderimi Amacıyla Heterotrofik, Kükürt-Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon Proseslerin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 112Y008, Yönetici, 2013
"ANAEROBİK PERDELİ REAKTÖR (ABR) GELİŞTİRİLEREK ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMINDA DENENMESİ", TÜBITAK Projesi, 17855, Danışman, 2014
"Treatment of acid mine drainage using permeable reactive barriers (in-situ treatment) and anaerobic baffled reactors (ex-situ treatment)", Diğer Projeler, 109Y374, Yönetici, 2012
"Asidik Maden Sızıntı Sularının Geçirgen Reaktif Bariyerler (Yerinde Arıtım) ve Anaerobik Perdeli Reaktörler (Dışarıda Arıtım) Kullanarak Arıtımı", Diğer Projeler, 110Y379, Yönetici, 2013
"İçme Suyunda nitrat ve nitrit giderimli amaçlı kükürt-bazlı ototroflik denitrifikasyon proses performansının kolon tipi reaktörlerde incelenmesi.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, HÜBAK-1062, Yönetici, 2011
"Yeraltı sularından nitrat giderimi için elementel kükürt bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyonun incelenmesi ve arseniğin proses performansına etkisinin irdelenmesi", TÜBITAK Projesi, 110Y256, Yönetici, 2013
"Yukarı Akışlı Akışkan Yataklı Biyoreaktör Kullanılarak Üretilen Biyojenik Sülfür ile Asidik Maden Sızıntı Sularından Bakır ve Demirin Ayrı Ayrı Çöktürülerek Geri Kazanılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, HÜBAK-1006, Yönetici, 2011
"Anaerobik Perdeli Reaktörlerde (ABR) Bakır ve Çinko İçeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Arıtımı ve Metal Geri Kazanımı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, HÜBAK-1021, Yönetici, 2011
"Yatay Yüzey Altı Akışlı Yapay Sulak Alan Sistemlerinin Kullanılarak Stabilizasyon Havuzu Çıkışından Alg Giderilmesi ve Çıkış Suyu Kalitesinin İyileştirilmesi", TÜBITAK Projesi, ÇAYDAG-110Y014, Araştırmacı, 2011
"Denizli (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Modellenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, HÜBAK-914, Yönetici, 2010
"Klorlu Organik Bileşiklerin Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörü ile Halojensizleştirilmesi", TÜBITAK Projesi, ÇAYDAG-108Y136, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi