İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yeniterzi E., "Mevlânanın Tefekkür Dünyasında İnsan (1)", Gerçek Hayat-741. Vuslat Yıldönümü Özel Sayısı, no.738, ss.6-7, 2014
Yeniterzi E., "Mesnevîden İbretlik Bir Hikâye: Kibirden Kaçış Yolu", Hakimiyet-Vuslat, Hz. Mevlâna’nın 741. Yıldönümü Özel Sayısı, ss.40-40, 2014
Yeniterzi E., "Mevlana Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Amil Çelebioğlu (Bilim Adamlığı Ve Şahsiyeti)", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.5-12, 2013
Yeniterzi E., "Nasîhatnâmei Safî", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi , ss.425-446, 2013
Yeniterzi E., "Mesnevîde Gönle Dair Hikâyeler", Hâkimiyet-Vuslat Şeb-i Arus Özel, Mevlana 740. Vuslat Yıldönümü, ss.60-62, 2013
Tunç S., Yeniterzi E., "Osmanlı Mühür Sanatı Ve Klasik Türk Şiirinde Mühür", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, pp.2633-2650, 2013
Yeniterzi E., "Hoşgörüde Deniz Gibi Ol!", Hâkimiyet-739. Vuslat Yıldönümü Özel Sayısı, ss.62-64, 2012
Yeniterzi E., "Hz. Mevlânâdan Günümüz Yöneticilerine Öğütler", İş’te Uzman, cilt.1, ss.30-36, 2011
Yeniterzi E., "Hz. Mevlânânın Hoşgörü Anlayışı", Keşkül, cilt.Yaz, ss.110-115, 2011
Yeniterzi E., "Mesnevîde Kadın", Ihlamur- Mevlâna Özel Sayısı Nev-Niyaz, cilt.1, ss.205-208, 2011
Yeniterzi E., "Hz. Mevlânâ Ve Mesnevî", Hâkimiyet-738. Vuslat Yıldönümü Özel Sayısı, cilt.-, ss.22-23, 2011
Yeniterzi E., "“Klasik Türk Şiirinde Ülke Ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri”", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı-Prof. Dr. Turgut Karabey Armağanı, vol.3, pp.301-334, 2010 (Link)
Yeniterzi E., "Mevlânânın İnsan Hakları Anlayışı Ve Hümanizm", Ribat, ss.5-8, 2010
Yeniterzi E., "Hz. Mevlânanın Hakka Yürüyüşü", Merhaba-Akademik Sayfalar, cilt.10, ss.545-548, 2010
Yeniterzi E., "Mesnevîde Kulluk Sorumluluğu Ve Dertlere Sabır", Karatay, ss.13-21, 2009
Yeniterzi E., "“Mevlâna Ve Mesnevî”", Niğde Gelişim Dergisi, cilt.3, ss.42-44, 2008
Yeniterzi E., "Mesnevîde Kişisel Gelişime Dair Hikâyeler", Konya Ticaret Borsası Dergisi, cilt.10, 2008
Yeniterzi E., "Mevlânanın Kişisel Gelişim Ve Değişime Dair Düşünceleri", Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Mevlâna Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.13-28, 2007 (Link)
Yeniterzi E., "Mevlânanın Kadın-Erkek Değerlendirmesi Ve İnsana Bakışı", İSTEM-İslâm San`at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, vol.5, pp.29-41, 2007
Yeniterzi E., "“Anadolu Türk Edebiyatında Ahlakî Mesnevîler”", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi - Eski Türk Edebiyatı Tarihi II Sayısı, pp.433-468, 2007 (Link)
Yeniterzi E., "Mevlânanın Akıl Ve Nefse Dair İkazları", Karatay–2007 Hz. Mevlâna Özel Sayısı, 2007
Yeniterzi E., "Mesnevîde Söze Ve Konuşmaya Dair Konular", Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Mevlâna Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.45-68, 2007 (Link)
Yeniterzi E., "Edebiyatımızda Hazreti Peygamberin İsimleri Ve Harflere Dair", Yüzakı, 2006
Yeniterzi E., "Mevlânanın Eserlerinde Âşık Ve Zâhide Dair Görüşler", Kültür, 2006
Yeniterzi E., "“Eski Türk Edebiyatında Konuşma Adabına Dair Öğütler”", Bilgi Yolu, cilt.6, 2006
Yeniterzi E., "Ahmedi Dâînin Vasiyeti Nûşirevân Adlı Mesnevisi", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.1-25, 2006 (Link)
Yeniterzi E., "“Kadı Burhaneddin Divanında Sevgilinin Güzellik Unsurları İçin Kullanılan Dinî Benzetmeler”", Berceste, cilt.5, 2006
Yeniterzi E., "Kemal Edip Kürkçüoğlunun Dâstânı Cenâbı Mevlânâ Manzumesi", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.113-121, 2005 (Link)
Yeniterzi E., "Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.1-9, 2005 (Link)
Yeniterzi E., "Mevlânanın Eserlerinde Sabrın Hikmetleri", Gözyaşı, ss.21-26, 2003
Yeniterzi E., "Mevlânanın Eserlerinde Sabrın Hikmetleri", Gözyaşı, 2003
Yeniterzi E., "Türk Edebiyatında Na’Tlar", Yağmur (Na’t Özel Sayısı), cilt.4, ss.10-15, 2002
Yeniterzi E., "Mevlânanın Eserlerinde Örnek İnsan Olmaya Dair İkaz Ve Tavsiyeler", Konya, ss.28-33, 2002
Yeniterzi E., "“On Altıncı Yüzyılda Konyalı Bir Şair: Meşâmî”", Türk Dili, 2001 (Link)
Yeniterzi E., "Konyalı Şair Meşâmînin Konuşma Adabına Dair Bir Nasihat-Nâmesi", Konya Ticaret Odası Yeni İpek Yolu, 2001
Yeniterzi E., "Türk Edebiyatında Manzum Fütüvvet-Nâmeler", Konya Postası-Akademik Sayfalar, ss.321-323, 2001
Yeniterzi E., "Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair Ve Yazarlar", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.77-159, 2001 (Link)
Yeniterzi E., "Mehmet Âkifin Çalışmaya Verdiği Önem", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.383-396, 2000
Yeniterzi E., "Kitâbı Şeyh Vefâ Adıyla Kayıtlı Bir Tazarrunâme Nüshası", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1999
Yeniterzi E., "“Divan Şiirinde Ölüme Dair Bazı Hususlar”", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.115-139, 1999
Yeniterzi E., "Batılı Gezginlerin Osmanlı Toplumundaki Ticaret Hayatına Dair Bazı İntibaları", Yeni İpek Yolu-Konya Ticaret Odası Dergisi Özel Sayı KONYA II, cilt.II, ss.149-157, 1999
Yeniterzi E., "Metin Şerhiyle İlgili Görüşler", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.59-68, 1999
Yeniterzi E., "Divan Şiirinde Sağlık Ve Hastalıklarla İlgili Bazı Hususlar", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.87-103, 1998
Yeniterzi E., "Safahatta İnsanî Değerler", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1997
Yeniterzi E., "Fuzûlînin Türkçe Dîvânında Hikmet", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1997
Yeniterzi E., "“Ahmed-I Yesevî’Den Öğütler”", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1997
Yeniterzi E., "“Mevlâna Âşığı Konyalı Bir Şair: Veysel Öksüz”", Yedi İklim, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yeniterzi E., "Mevlânanın Mesnevîsinde Zekâ Değerleri", Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2014, vol.I, pp.211-231 (Link)
Yeniterzi E., "Hulâsatül-Hakâyıkta Hz. Peygamberin Üstün Özellikleri", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2013 , vol.2, pp.393-405
Yeniterzi E., "Klasik Türk Şiirinde Hz. Yusuf’Un Pazarda Satılmasının İzleri", Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, vol.I, pp.245-252
Yeniterzi E., "Ahlâkî Mesnevilerde Yer Alan Hikâyelerin Kaynaklarına Dair Bir Tasnif Denemesi", 1. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 29-30 Nisan 2011, cilt.1, ss.307-320
Yeniterzi E., "Nâbî Divanındaki İlk Nati Şerif", Vefatının 300. Yıldönümünde Şair Nâbî Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 7-8 Aralık 2012, pp.119-143
Yeniterzi E., "Hz. Mevlânanın Diliyle Mesnevîi Şerîf", Tarihî Süreçte Mevlâna ve Eserleri, KONYA, TÜRKIYE, 9-10 Aralık 2011, ss.165-179
Yeniterzi E., Tunç S., "The Ottoman Art Of Seals And Seals In The Classical Turkish Poetry", 14th International Congress of Turkish Art, FRANSA, 19-21 Eylül 2011, vol.-
Yeniterzi E., "“On Altıncı Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış”", Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi, BURSA, TÜRKİYE, 15-16 Nisan 2011, ss.17-52
Yeniterzi E., "“Mesnevî-I Şerîf Ve Risâletün-Nushiyyede Ortak Değerler”", 1. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu, KARAMAN, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2010, cilt.1, no.1, ss.101-116
Yeniterzi E., "Fuzûlî Su Kasidesinde Neden Su Redifini Seçmiştir?", Su Medeniyeti Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 26-27 Haziran 2009
Yeniterzi E., "Nâbînin Şiirlerinde Kırgınlık Psikolojisi", Şair Nâbî Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 13–14 Kasım 2009
Yeniterzi E., "“Mevlâna Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu”", Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevîleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-15 Mayıs 2010
Yeniterzi E., "Mısır Hidivi İsmail Paşanın Eşi Çeşm-I Âfet Hanım Ve Levha-I Dil Adlı Divanı", 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın”: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu , TÜRKIYE, 28–30 Nisan 2010
Yeniterzi E., "Mesnevîde İnsan, Melek Ve Şeytan Üçgeni", Uluslar Arası Mevlâna Sempozyumu, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2007, vol.2
Yeniterzi E., "“Bir Edebî Tür Olarak Na’Tlar”", Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, TÜRKIYE, 16-17 Nisan 2009, pp.89-108
Yeniterzi E., "Mevlânada Çoğulcu Söylem", İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi 2008 Kutlu Doğum Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 15-16 Nisan 2008, ss.274-284
Yeniterzi E., "“Eski Türk Edebiyatı Derslerinde Görsel Malzemenin Kullanılması”", Eski Türk Edebiyatı Çalıştayı, ANKARA, TÜRKİYE, 23 Aralık 2006
Yeniterzi E., "“Mesnevî’De Kulluk Şuuru”", Mevlâna ve İnsan Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 8 Haziran 2007
Yeniterzi E., "“Kadın Şairlerimizin Gözüyle Hz. Peygamber”", İnsan Sevgisi–2007 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 21-22 Nisan 2007
Yeniterzi E., "Klasik Türk Edebiyatı Ahlakî Mesnevîlerinde Mevlânadan İzler", Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 14-16 Aralık 2007
Yeniterzi E., "“Türk Edebiyatında İnsanî Ve Ahlakî Değerlere Genel Bir Bakış”", Қазақстан Республиқасы Ылıм Және Ғылым Министрлıгı, Қазақ Мемлекеттıк Қыздар Педагогика Институты С. Демирел Атындағы Университет, Әлемдıк Рухани Құндылықтар Және Қазıргı Қазақ Әдебиетıнıң Өзектı Мәселелерı, KAZAKISTAN, 5 Şubat 2007, vol.1
Yeniterzi E., "Mesnevîde Söze Dair Benzetme Unsurları", 2007 UNESCO Mevlâna Yılında Uluslar Arası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, TÜRKIYE, 02–05 Mayıs 2007, vol.1
Yeniterzi E., "“Süleyman Çelebi Mevlid’Inde Na’T Muhtevası”", Uluslar Arası Süleyman Çelebi ve Mevlid-Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri Sempozyumu, TÜRKIYE, 18–20 Ekim 2007
Yeniterzi E., "Tövbe Atına Binmek Veya Mesnevîde Tövbe Etmeye Dair", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu-Mevlâna Celaleddin Rumi'nin 800. Doğum Yıldönümü Anısına Bildiriler- 26-28 Ekim 2007 Şanlıurfa, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2007, vol.II, pp.35-46
Yeniterzi E., "Mevlânanın Gayrimüslimlerle Diyalogu", Selçuk Üniversitesi III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, TÜRKIYE, 5–6 Mayıs 2003
Yeniterzi E., "“Mevlâna’Nın Eserlerinde Ahlâkî Unsurlar”", Selçuk Üniversitesi X. Millî Mevlâna Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 2–3 Mayıs 2002
Yeniterzi E., "“On Dokuzuncu Yüzyılda Konyalı Mevlevî Şairler”", Selçuk Üniversitesi X. Millî Mevlâna Kongresi , KONYA, TÜRKİYE, 2–3 Mayıs 2002
Yeniterzi E., "Mevlânanın Sevgi Anlayışı", Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, KONYA, TÜRKİYE, 5 Mayıs 1999
Yeniterzi E., "Mevlânanın Eserlerinde Öğreticilik Ve Öğüt Anlayışı", Mevlâna Paneli, KONYA, TÜRKİYE, 5 Mayıs 1997
Yeniterzi E., "“Mevlâna Ve İkbal”", Hz. Mevlana'nın Çevresi ve Etkileri Paneli, KONYA, TÜRKİYE, 5 Mayıs 1998, ss.19-31
Yeniterzi E., "“Dîvan Şiirinde Osmanlı Devletindeki Sosyal, Ahlâkî Ve İktisadî Çözülmelerin Akisleri”", Uluslar Arası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi , TÜRKIYE, 7–9 Nisan 1999
Yeniterzi E., "“Tasavvuf Edebiyatımızda İnsan Sevgisi”", Gençlik ve Din (TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri: 1996–1997), ANKARA, TÜRKİYE, 17 Nisan 1997
Yeniterzi E., "“Türk Basınında Mevlâna Enstitüsü”", Selçuk Üniversitesi 8. Millî Mevlâna Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 6–7 Mayıs 1996
Yeniterzi E., "Mevlânanın Eserlerinde İnsan Terbiyesi", 7. Millî Mevlâna Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 13 Aralık 1995
Yeniterzi E., "Mevlânada Çalışma Ve Tevekkül", 7. Millî Mevlâna Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 13 Aralık 1995
Yeniterzi E., "Divan Şiirinde Hz. Peygamberin İsim Ve Sıfatları-Esmâi Nebî", TDV Kutlu Doğum Haftası II, 1–7 Ekim 1990, ANKARA, TÜRKİYE, 7 Ekim 1990
Yeniterzi E., "Türk Edebiyatında Na’T", Kutlu Doğum Haftası II, ANKARA, TÜRKİYE, 7 Ekim 1990
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yeniterzi E., "Fuzûlînin Su Kasidesinde Su Redifini Seçmesinin Sebepleri", Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su, N. Demir, Ed., Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Yayınları, Ankara, ss.77-88, 2014
Yeniterzi E., "Muhammediye Ve Muhammediye Şerhinde Hz. Fâtıma", Vahiy Evinin Kızı Hz. Fatıma-9, --, Ed., Hz. Fatıma Platformu, İstanbul, ss.7-28-, 2013
Yeniterzi E., "Sevginin Evrensel Mühendisi Mevlâna-Güncel Yorumlarla", Türkiye Diyanet Vakfı, ANKARA, 2013
Yeniterzi E., "Mevlâna Âşığı Konyalı Bir Şair Veysel Öksüz Ve Şiirleri", Selçuklu Belediyesi Yayınları, KONYA, 2012
Yeniterzi E., "Sunuş", Saime Yardımcı, Meram Anılarda Kalmasın, Şeritçi, S., Ed., Oneway.Workshop, Konya, ss.6-, 2012
Yeniterzi E., "Mevlâna Celâleddin-I Rumi’Nin Hayatı", Karatay Tarih-Kültür-Sanat I, Küçükdağ Y.,Erdemir Y., Şahin B., Ed., Karatay Belediyesi Yayınları, Konya, ss.353-366-, 2012
Yeniterzi E., "Jalâl Al-Dîn Al-Rûmî-A Muslim Saint, Mystic And Poet", Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2011 (Link)
Yeniterzi E., "Sevginin Evrensel Mühendisi Mevlâna-Güncel Yorumlarla", Türkiye Diyanet Vakfı, ANKARA, 2011
Yeniterzi E., "“Mevlâna’Nın Tefekkür Dünyası Ve İnsan”", Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik, Nuri Şimşekler, Ed., Karatay Belediyesi Yayınları, İstanbul, ss.71–80-, 2007
Yeniterzi E., "Mevlânâ Celâleddin Rûmî", Türkiye Diyanet Vakfı, ANKARA, 2007
Yeniterzi E., "“Mevlâna’Nın Kader Ve İrade Hakkındaki Düşünceleri”", Seçkin Bir Peygamber Vârisi Mevlâna, Budak A., Çetinkaya Ö., Ed., Rehber Yayınları, İzmir, ss.8-10-, 2006
Yeniterzi E., "Jalâl Al-Dîn Al-Rûmî-A Muslim Saint, Mystic And Poet", Maruzen Planet Company, Tokyo, 2006
Yeniterzi E., "Kubbe-I Hadrânın Gölgesinde-Mevlânâ Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler", Rûmî Yayınları, KONYA, 2005
Yeniterzi E., "“Mevlâna’Nın Örnek İnsan Modeline Dair İkaz Ve Tavsiyeler”", Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî-İnsanlığın Aynası, Ahmet Efe, Ed., Konya Büyükşehir Belediyesi , Konay, ss.215–223-, 2004
Yeniterzi E., "“Süleyman Çelebi Ve Mevlid”", Konya’da Düşünce ve Sanat- Makaleler-Sohbetler, Harmancı M., Ed., Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya, ss.171–178-, 2003
Yeniterzi E., "“On Altıncı Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Konyalı Temsilcileri”", Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Ersöz S. S., Ed., Konya Büyükşehir Belediyesi , Konya, ss.147–153-, 2003
Yeniterzi E., "“Türk Edebiyatında Na’Tlara Dair”", Türkler, Güzel H. C., Çiçek K., Koca S., Ed., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.11/762–767-, 2002
Yeniterzi E., "Behiştînin Heşt Behişt Mesnevîsi(İnceleme-Metin)", Kitabevi, İSTANBUL, 2001
Yeniterzi E., "Divan Şiirinde Na'T", Türkiye Diyanet Vakfı, ANKARA, 1993
Yeniterzi E., "Türk Edebiyatında Na'Tlar (Antoloji)", Türkiye Diyanet Vakfı, ANKARA, 1992
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Yeniterzi E., "Senâyî", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, vol.-, pp.-, 2014 (Link)
Yeniterzi E., "Hâfızı Konevi", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, ss.3031, 2014 (Link)
Yeniterzi E., "Meşâmî", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.6, ss.337-338, 2014
Yeniterzi E., "Muhyî", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.7, ss.7-8, 2014
Yeniterzi E., "Derviş Çelebi, Pîrîzâde", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, vol.-, pp.-, 2014 (Link)
Yeniterzi E., "“Eskil, Hasan”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.262, 2012
Yeniterzi E., "Dervîş Senâyi", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.80, 2012
Yeniterzi E., "“Edip Raşit”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.162, 2012
Yeniterzi E., "Esad Sadî Efendi", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.260, 2012
Yeniterzi E., "Ermenekli Hasan Rüştü", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.253, 2012
Yeniterzi E., "“Deştî”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.83-84, 2012
Yeniterzi E., "“Derviş Çelebi”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.77, 2012
Yeniterzi E., "Dervîş Dede", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.77, 2012
Yeniterzi E., "“Dervîş Hâfız”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.77-78, 2012
Yeniterzi E., "Dervîş Sunî", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.80, 2012
Yeniterzi E., "“Dervîş Samtî”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.80, 2012
Yeniterzi E., "Dervîş Manevî", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.3, ss.79, 2012
Yeniterzi E., "“Bakkalbaşılar”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.30, 2011 (Link)
Yeniterzi E., "“Botsalılar”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.163-165, 2011 (Link)
Yeniterzi E., ", “Botsalı, Enver Şevki”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.165, 2011 (Link)
Yeniterzi E., "“Botsalı, Fatih Mehmet”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.166, 2011 (Link)
Yeniterzi E., "“Botsalı, Hüseyin Avni”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.165-166, 2011 (Link)
Yeniterzi E., "“Bozkır, Abdurrahman”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.182, 2011 (Link)
Yeniterzi E., "“Burhan Efendi”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.199, 2011 (Link)
Yeniterzi E., "“Cem Sultan-Edebî Yönü”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.240-241, 2011 (Link)
Yeniterzi E., "“Çelebioğlu, Âmil”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.319-321, 2011 (Link)
Yeniterzi E., "“Bakkalbaşı, Erdoğan”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.29, 2011 (Link)
Yeniterzi E., "“Aydın, Ali İhsan”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.1, ss.363. , 2010 (Link)
Yeniterzi E., "“Âşık Kemterî”", Konya Ansiklopedisi,Konya Büyükşehir Belediyesi,, cilt.1, ss.282, 2010 (Link)
Yeniterzi E., ""Şems"", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi,, cilt.5, ss. 395–396, 2006 (Link)
Yeniterzi E., ""Şemse"", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi,, cilt.5, ss.396–397, 2006 (Link)
Yeniterzi E., "“Mirâc-Nâme”", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi,, cilt.4, ss.391–393, 2006 (Link)
Yeniterzi E., ""Na'T"", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.32, ss.436–437, 2006 (Link)
Yeniterzi E., "“Sitâyişgâh”", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi,, cilt.5, ss.317, 2006 (Link)
Yeniterzi E., "“Şeb-Çerâğ”", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi,, cilt.5, ss.378–379, 2006 (Link)
Yeniterzi E., "“Sitâyiş"", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi,, cilt.5, ss.316–317, 2006 (Link)
Yeniterzi E., "“Zülâl”", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi,, cilt.6, ss. 327, 2006 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi