İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altunel M.C., Kocak O.E., Çankir B., "The effect of job resources on work engagement: A study on academicians in Turkey", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.409-417, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çankir B., Şahin S., "Sürdürülebilir Kalite Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Tatminin Aracı Rolü", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, pp.135-146, 2018 (Özet) (Abstract)
Çankir B., Şahin S., "Psychological Well-Being and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, pp.2549-2560, 2018 (Link) (Özet)
Çankir B., Şahin S., "Medya-Kültür ve Sanat Alanında Çalışanların Psikolojik İyi-Oluşları ile İşten Ayrılma Arasındaki İlişkide Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, pp.333-346, 2018 (Özet) (Abstract)
Palalar Alkan D., Çankir B., "Katılımcı Çalışma İkliminin Kurumsal İtibar Algısı Üzerindeki Etkisinde Kişi-İş ve Kişi-Kurum Uyumunun Aracılık Etkisi", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.93-101, 2018
Çankir B., Palalar Alkan D., "Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü", İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.929-949, 2018
Şahin S., Çankir B., "İş Tatmininin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Satış ve Pazarlama Sektründe Bir Araştırma", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, pp.389-402, 2018 (Özet) (Abstract)
Çankir B., "Öz-Yeterlilik ve Değişime Karşı Direncin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi (The Effect of Self-Efficacy and Resistance to Change on Entrepreneurship Tendency)", International Journal of Economic Studies, vol.3, pp.115-124, 2017
Çankir B., "Diğerkâm Davranışların Algılanan Güçlendirme Ve Öğrenilmiş Güçlülüğün Baskı Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma", ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.64-79, 2017
Çankir B., "Akademisyenlerde Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi (The Effect of Academicians’ Burnout on the Organizational Citizenship Behavior)", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.15, pp.193-209, 2017
Çankir B., "Çalışanlarda Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Nasıl Oluşur? Örgütsel Güven, Psikolojik Sözleşme İhlali, Lider-Üye Etkileşimi İle Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (How Do Voice Behavior on Employees? An Application to Correlations Between Organizational Trust, Psychological Contract Violation, Leader-Member Exchange and Positive Voice Behavior)", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.1-12, 2016
Çankir B., "Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgüte Olan Güven Üzerindeki Etkisi (The Effect on Trust to Organization and Psychological Contract Violation)", Research Journal of Business and Management, vol.3, pp.297-305, 2016
Çankir B., "Psikolojik Sözleşme İhlalinin LMX Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma (The Effect on Leader-Member Exchange and Their Psychological Contract Violation: An Application)", Eurasian Business & Economics Journal, vol.1, pp.513-522, 2016
Palalar Alkan D., Çankir B., "Lider Üye Etkileşiminin Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Etkisi (The Mediating Role of Distributional Justice on the Effect of Leader Member Exchange on Positive Voice Behavior)", TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal, vol.8, pp.473-481, 2016
Çankir B., "Geri Bildirimin Araştırma Görevlilerinin Öz-Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi (The Effect of Feedback on Research Assistants’ Self Efficacy)", The Journal of Human and Work, vol.3, pp.21-30, 2016
Çankir B., "Öğrencilerin Öz-Yeterlilikleri, Değişime Karşı Dirençleri ve Girişimcilik İle Olan İlişkisi (Correlations between Students’ Self Efficacy, Resistance to Change and Entrepreneurship)", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, pp.1436-1447, 2016
Çankir B., "Çalışmaya Tutkunluğun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi (The Effect of Work Engagement on Organizational Citizenship Behavior and A Research)", The Journal of International Social Research, vol.9, pp.766-771, 2016
Çankir B., Arslan M.L., Şeker Ş.E., "Web Reputation Index for XU030 Quote Companies", Journal of Industrial and Intelligent Information, vol.3, pp.110-113, 2015
Şeker Ş.E., Çankir B., Arslan M.L., "Information and Communication Technology Reputation for XU030 Quote Companies", International Journal of Innovation and Technology Management, vol.5, pp.221-225, 2014
Çankir B., Semiz D., Aktaş A., "Sürdürülebilir Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Gönüllü Karbon Piyasalarında Kullanılan Standartlar ve Bu Standartların Karşılaştırmalı Analizi (A comparative analysis of standards used in voluntary carbon markets)", Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.1, pp.1-12, 2014
Şeker Ş.E., Çankir B., Okur M.E., "Strategic Competition of Internet Interfaces for XU30 Quoted Companies", International Journal of Computer and Communication Engineering, vol.3, pp.464-468, 2014
Canbaz M. , Çankir B., Çevik E., "İşletme ve Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesinde Bölgesel Farklılık Etkisi (Regional Differences Effect About Determine the Entrepreneurship Characteristics of Business and Accounting Programs Student)", Business & Management Studies: An International Journal, vol.1, pp.229-248, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çankir B., Şahin S., "Sürdürülebilir Kalite Algısı İşten Ayrılma Niyetini Nasıl Etkiler?", 17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.460-465
Çankir B., Palalar Alkan D., "Katılımcı Çalışma İklimi, Kişi İş ve Kurum Uyumu Ve Kurumsal İtibar Algısı", International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.1-1
Çankir B., Şahin S., "Psikolojik İyi-Oluşun Çalışmaya Tutkunluk ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma", 26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, ss.124-129
Çankir B., "Çalışanlarda Öğrenilmiş Güçlülüğün Baskı Üzerindeki Etkisi", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı-2017, ADANA, TÜRKIYE, 5-5 Mayıs 2017, pp.1-1
Çankir B., Semiz D., "Çalışan Performansı ve Mali Performans İlişkisi", 5. Örgütsel Davranış Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-4 Kasım 2017, ss.1-1
Çankir B., "Çalışanlarda Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Nasıl Oluşur? Örgütsel Güven, Psikolojik Sözleşme İhlali, Lider-Üye Etkileşimi ile Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (How do Voice Behavior on Employees ? An Application to Corelations Between Organizational Trust, Psychological Contract Violation, Leader-Member Exchange and Positive Voice Behavior)", 1st Eurasian Congress on Positive Psychology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, pp.171-172
Çankir B., "Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgüte Olan Güven Üzerindeki Etkisi (The Effect on Trust to Organization and Psychological Contract Violation: An Application)", Global Business Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-29 Mayıs 2016, pp.554-551
Çankir B., Yeşil M., "Eğitim Departmanı Olan İle Olmayan Konaklama İşletmelerinde Temel İş Doyumu İhtiyacı Farklılıkları (Differences of Work-Related Basic Need Satisfaction Matters in the Accommodation Companies Which Haved Education Department)", International Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Ekim 2015, pp.426-426
Çankir B., "Turizm İşletmelerinin Devalüasyon Karşındaki Mali Tablolar Pozisyonu: 2000–2002 Dönemi Net Turizm ve Marmaris Altınyunus İşletmeleri Örneği (The Position of the Turkey’s Tourism Companies’ Financial Situation on Devaluation Crisis: An Example of Net Tourism and Altınyunus Çeşme Companies)", The 3rd International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Kasım 2015, pp.1-7
Çankir B., Kocak O.E., Yüksel S., "Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management of Education)", 10th International Conference on Knowledge, Economy, and Management, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2012, pp.842-856
Çankir B., Kocak O.E., F. H., "Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Örgüt Yönetimi (Sustainability and Sustainable Organization Management)", 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, KONYA, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2012, pp.375-386
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çankir B., "Çalışmaya Tutkunluk", Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular, Kavi, E., Ed., Dora Basım-Yayın, Bursa, ss.191-215, 2017 (Link)
Çankir B., "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı", Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular, Kavi, E., Ed., Dora Basım-Yayın, Bursa, ss.161-190, 2017 (Link)
Çankir B., Yener S., "İş'te Pozitif Davranış", Çizgi Kitabevi Yayınları, KONYA, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi