İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karasu A., "Pulevski’nin Üç Dilli (Makedonca-Arnavutça-Türkçe) Eseri ve Eserde Ele Alınan Konular", BALTED- Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.24-33, 2019 (Link)
Karasu A., "Ulahlar (Karakaçanlar) ve Türkçe", TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.10, pp.680-689, 2018 (Link)
Karasu A., "Makedoncadaki Türkçe Fiillerin Yapıları ve Kullanılış Şekilleri ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.11, pp.147-153, 2018 (Link)
Karasu A., "Günümüz Bulgar Yazılı Basınında Türkçe Sözcüklerin Yeri ve Önemi ", DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI-Beşeri-Sosyal Bilimler Dergisi, vol.GÜZ-2016, pp.17-37, 2017 (Link)
Karasu A., "18. YY.’DA MACARİSTAN’DA İSTİNSAH EDİLEN SIRPÇA DİNİ ESERDEKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.9, pp.621-631, 2017 (Link)
Karasu A., "1875 YILINDA BELGRAD’TA BASILAN PULEVSKİ’NİN SÖZLÜĞÜ VE SÖZLÜKTEKİ BATI RUMELİ AĞIZI ÖZELLİKLERİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.10, pp.105-113, 2017 (Link)
Karasu A., "Asırlar İçinde Balkanların Barış ve İstikrar Dili “Türkçe”", Yeni Türkiye-Rumeli Balkanlar Özel Sayısı –II, ss.2201-2216, 2015 (Link)
Karasu A., "Bulgaristan Tırgovişte'den Osmanlı Dönemine Ait Bir Tıp Metni (A Medical Text From Bulgaria-Tırgovişte Belonging To The Ottoman Period )", Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , no.8, pp. 1597-1612, 2015 (Link)
Karasu A., "Boşnakça'daki Türkçe Yapım Ekleri ve Kullanılışları (The Turkish Suffixes In The Bosnian Language And Their Using )", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , vol.8, pp.1145-1156, 2013 (Link)
Karasu A., "Bulgar Diplomat Simeon Tabakov'un 1911 yılında İstanbul'da Yayınladığı Kitap ve İtalyan Göçüne Bakışı", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Türkiyat Mecmuası, vol.22, pp.285-307, 2012 (Link)
Karasu A., "Uluslarası Struga Şiir Akşamları Festivali", Kocaeli Üniversitesi Şiir Etkinlikleri Birimi Akademi Gökyüzü Şiir Dergisi, ss.15-20, 2007
Karasu A., "Makedon Dilindeki Türkçe Kelimeler", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi , vol.36, pp.201-247, 2007 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karasu A., "1951 YILINDA AZERBAYACAN AYDINLARININ BULGARİSTAN ZİYARETİ VE BULGARİSTAN TÜRKLERİ HAKKINDAKİ RAPORLARI", IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, NİĞDE, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2017, vol.3, pp.1-8
Karasu A., "Ulahlar (Karakaçanlar) ve Türkçe", 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2017, pp.1-1
Karasu A., "Bulgarlara Türkçe Öğretiminde Ortak Söz Varlığı ve Tematik Sınıflandırmadan Yararlanma", 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB), BURSA, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2017, pp.1-1
Karasu A., "Makedoncadaki Türkçe Fiillerin Yapıları ve Kullanılış Şekilleri ", 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2017, pp.1-1
Karasu A., "İKİ DİLLİLERİN EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÖRNEĞİ-", 3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, TİRAN, ARNAVUTLUK, 19-21 Mayıs 2017, pp.1-1
Karasu A., "1855 Yılında Bükreş’te Basılan “ Bulgarcadaki Türkçe ve Yunanca Kelimeler Sözlüğü” Üzerine Bir Değerlendirme", I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.1-1
Karasu A., "GÜNÜMÜZ BULGAR BASININDA TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN YERİ VE ÖNEMİ", -GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE- BALKANLARDA TÜRKÇENİN SÜRELİ YAYINLARDAKİ YERİ VE ÖNEMİ SEMPOZYUMU TEBLİĞ KİTABI, Zenica, BOSNA HERSEK, 11-14 Mayıs 2017, pp.16-56
Karasu A., "Hazırlanacak Olan İnternet Tabanlı Türkiye Türkçesi Ağız Atlasına Katkı Sağlayabilecek Bir Ağız Atlası Örneği: Bulgar Bilimler Akademisi Ağız Atlası", Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2017, pp.1-1 (Link)
Karasu A., "Güney Slav Dillilere Türkçe Öğretiminde Ortak Söz Varlığından Yararlanma", 2. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONGRESİ, Münih, ALMANYA, 20-21 Mayıs 2016, pp.1-6 (Link)
Karasu A., "Türkçe -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) Ekinin Makedon Dilindeki Adaptasyonu", Mahtumkulu Firaki’nin 290. Doğum yılı Mahtumkulu Firaki ve Evrensel Kültür Değerler Uluslararası Konferansı (Международная научная конференция «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности», посвященная 290-летию Махтумкули Фраги), Aşkabat, TÜRKMENISTAN, 14-16 Mayıs 2014, pp.1-1
Karasu A., "Bulgaristan'da Yaşayan Soydaşlarımızın 1989 Göçünde Türkiye'deki Yakınlarına Yazdıkları Mektuplar", 1989 Göçünün 25. Yılında Uluslararası Bulgaristan Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2014, pp.1-1
Karasu A., "Boşnakça'daki Türkçe Yapım Ekleri ve Kullanılışları", UTEK'13, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 17-19 Mayıs 2013, pp.1-1
Karasu A., "Negative and Positive Adjectives for Man and Woman Transferred to Bulgarian from Turkish", The 56th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), KOCAELİ, TÜRKIYE, 7-12 Temmuz 2013, pp.1-10
Karasu A., "Makedon Dilindeki Türkçe Öykünmeler(Calque) ve Örnekleri", Balkan Harbi'nin 100. Yılı Hatırasına Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-III, MANİSA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, vol.2, pp.88-104 (Link)
Karasu A., "Macaristan'da İstinsah Edilen Sırpça Dinî Eserdeki Türkçe Sözcükler Üzerine Bir Değerlendirme", VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2012, pp.1-1 (Link)
Karasu A., "Gelişen, Büyüyen Türkiye'nin İfadesi Olan Türkçe'nin Öğretilmesinde Balkanların Önemi ve 2023 Hedefi", I.Uluslararası Balkan Kongresi, Dün, Bugün, Yarın ve Değişim, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2012, pp.1041-1050 (Link)
Karasu A., "Mekedonca-Arnavutça-Türkçe Üç Dilli Sözlükte Rumeli Ağzı Hususiyetleri", 4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, EDİRNE, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2011, pp.1-1 (Link)
Karasu A., "Çağdaş Bulgar Dilindeki Türkçe Kelimeler", Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-II, MANİSA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2010, pp.62-82 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karasu A., "Makedonca", Türkçenin Verintiler Sözlüğü, Toparlı R., Ed., Türk Dil Kurumu Yayınları, ANKARA, ss.1-957, 2008 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Karasu A., "Bulgaristan'da basılan ‘Adımı Elimden Aldıkları Gün’ İsimli Antoloji Üzerine Bir Değerlendirme, Balkan Araştırmaları Dergisi Cilt: 7, Sayı: 1 / 2016 ISSN: 1309‐5188", Diger, ss.127-141, 2016 (Link)
Karasu A., "Balkan Müslümanlarının Birlik Ruhunun Pekiştiği Yer: “Çanakkale Savaşı"", Diger, ss.1, 2015 (Link)
Karasu A., "Balkan Halklarının Tarihi Belleği “İslamofobiye” Geçit Vermeyecektir ", Diger, ss.1, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi